Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 3/2002
ROZMAITOŚCI
str. 6


SKOZK
Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa od kwietnia do czerwca 2002 r.
str. 14

List otwarty do Pani Minister Jolanty Szymanek-Deresz
Szefa kancelarii Prezydenta RP  
str. 15


WIELKOPOLSKA


Ochrona i konserwacja zabytków w Wielkopolsce
Na terenie województwa jest 175 założeń urbanistycznych, które zachowały swój historyczny układ przestrzenny, z tego 83 znalazło się w rejestrze zabytków, podobnie jak 1071 domów i kamienic. Jako pierwsze zaczęły remontować swoje siedziby banki, powoli również właściciele prywatni przystępują do odnawiania kamienic. Przywraca się także w śródmieściach stare bruki, aranżuje oświetlenie wzorowane na starych lampach gazowych, konserwuje lub odtwarza studzienki i fontanny, ale także rzeźbę zdobiącą niegdyś elewacje kamienic.  
mgr Dorota MATYASZCZYK - str. 18


EGIR 2002

Wystąpienia prelegentów prezentujące w ogólnym zarysie zasób substancji zabytkowej w regionach oraz wykonane i zamierzone prace renowacyjne.

Łódź - zadania w zakresie konserwacji zabytków
dr Jacek WESOŁOWSKI - str. 28

Krajobraz regionu śląskiego
dr Jacek OWCZAREK - str. 32
Stan i potrzeby w zakresie ochrony zabytków na Opolszczyźnie
mgr Krzysztof SPYCHAŁA - str. 36

Wybrane obiekty wymagające konserwacji w regionie warmińsko-mazurskim

mgr Jacek WYSOCKI - str. 41

Ochrona i konserwacja zabytków Podkarpacia w latach 1999 - 2001
mgr Mariusz Czuba - str. 46


LUBELSZCZYZNA


Ważniejsze realizacje konserwatorskie prowadzone w roku 2002 w województwie lubelskim

Wśród licznych prac, podejmowanych przez właścicieli i użytkowników zabytków, uwagę zwracają te, w których zakres prac obejmuje działania kompleksowe, trudne i wyróżniające się pod względem konserwatorskim.  
mgr inż. arch. Halina LANDECKA - str. 52

"Winiarnia" - Rynek 8 w Lublinie
mgr Małgorzata PODGÓRSKA-MAKAL - str. 58

Konserwacja XVI-wiecznej polichromii - Rynek 8 w Lublinie

mgr Małgorzata PODGÓRSKA-MAKAL - str. 65

Odrysowywać, obfotografowywać, chronić relikwie przeszłości...

dr Jerzy ŻYWICKI - str. 70

RYNEK

Cukier w konserwacji

mgr Ewa KRÓLIKOWSKA - str. 73

Złoto płatkowe - propozycja dla konserwatorów
str. 77

Klin zerowy - standardowe rozwiązanie na dachy stożkowe
Wiesława HLEBOWICZ - str. 78

Oświetlenie, które eksponuje i chroni dzieła sztuki

Ewa ZIELIŃSKA - str. 79

Keramzyt - właściwości i zastosowanie
Najczęściej keramzyt stosowany jest jako izolacja cieplna, w pewnym stopniu także przeciwwilgociowa i akustyczna. Można nim izolować stropy, stropodachy, "dachy zielone", sklepienia, ściany fundamentowe i piwniczne, podłogi układane na gruncie, kanały instalacyjne.  
dr inż. arch. Maciej MOTAK - str. 80


KAMIEŃ


Sole rozpuszczalne w wodzie w procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych
W literaturze brak jest normy określającej dolne bezpieczne stężenie soli rozpuszczalnych w kamieniu. Niektóre doniesienia podają, że już roztwory 0,01n wpływają na fizyko-chemiczne własności niektórych składników kamienia. Z tego punktu widzenia ilość pozostawianej w kamieniu soli rozpuszczalnej powinna być jak najmniejsza. Jednakże sole rozpuszczalne w wodzie stabilizują spoiwo kamieni, szczególnie tych, które zawierają minerały ilaste, krzemionkę koloidalną, alofany, itp.; dlatego też odsalanie należy prowadzić tak, aby soli tych pozostało ok. 0,8 %-wag.
dr Sławomir SKIBIŃSKI - str. 86


ARANŻACJA, ADAPTACJA


Gospoda w Niemcach
Obiekt w stylu "baroku witkiewiczowskiego" posiada wybitne walory estetyczne. Gospoda w Niemcach powstała w 1903 roku, a więc w najlepszym okresie krótkiego trwania stylu zakopiańskiego. Jej projektantami byli dwaj wybitni architekci warszawscy Franciszek Lilpop i Karol Jankowski.  
dr Jacek OWCZAREK - str. 95


KONSERWACJA, RENOWACJA

Uszczelnienie krypty św. Marka w Wenecji
Zadanie polegało na uszczelnieniu krypty tak, aby zapobiec przedostawaniu się do wewnątrz wody morskiej. Warunkiem było zachowanie oryginalnego wyglądu wewnętrznych powierzchni ścian i posadzki. Krypta jest przykładem perfekcyjnie wykonanego uszczelnienia obiektu zabytkowego, a otwór kontrolny pozwala zwiedzającym turystom przekonać się naocznie co do wysokości lustra wody napierającej na ściany krypty.  
dyr. Hans-Axel KABREDE - str. 98


CERAMIKA

Ceramiczne materiały budowlane - właściwości techniczne (cz. 3)
O przydatności wyrobu w konkretnym zastosowaniu decydują jego właściwości techniczne: konstrukcyjne i użytkowe. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie, mrozoodporność, przewodność cieplną, występowanie szkodliwych zanieczyszczeń, promieniotwórczość, odporność chemiczną i biologiczną oraz trwałość.  
dr inż. Lucyna WESTFAL - str. 100


FORUM

Konserwacja zabytków a nowe technologie

adiunkt Mieczysław STEC - str. 109


ZASADY I STAWKI

Zasady i stawki wynagradzania artystów plastyków - konserwatorów dzieł sztuki
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki - str. 112


KARTY TECHNICZNE

blacha i orynnowanie, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika, stolarka otworowa
str. 114-122


CENNIKI


- tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika

str. 123-126

ARTYKUŁY SPONSOROWANE


Calcimur - nowy program materiałów na bazie dyspergowanego wapna
str. 84

Kościół św. Jakuba
str. 108


Blankiet prenumeraty

str. 128
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej