Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 2/2002
Wydajemy drugi numer dawnych "Renowacji" pod nowym tytułem "Renowacje i Zabytki".
Po napływającej do naszej redakcji ilości prenumerat orientujemy się, że nowa formuła czasopisma spodobała się Państwu. Zgodnie z rocznym planem redakcyjnym rozpoczynamy opis regionu lubelskiego, który ze względu na posiadane zasoby substancji zabytkowej i ogrom prac wykonywanych, kontynuować będziemy w kolejnym numerze. Natomiast w ramach naszej współpracy ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa, przedstawiamy sprawozdanie z działalności tej instytucji w 2001 roku autorstwa dr. Bogusława Krasnowolskiego. Zamieszczamy także w formie raportu, uzupełnionego o fotografie, "Plan Rzeczowo-Finansowy Odnowy Zabytków Krakowa na rok 2002", zatwierdzony na posiedzeniu SKOZK w dniu 26 marca.

Ze względu na wysokie walory edukacyjne, kontynuujemy cykl dotyczący ceramiki, wzbogacony o przykłady jej zastosowania w formie fotografii obiektów historycznych, oraz część drugą dyskusji o przekształceniach i modernizacjach zabytkowych budowli. Oprócz cieszących się stałym powodzeniem kart technicznych i cenników praktyczne znaczenie posiada zamieszczany już wcześniej wizytownik, tym razem jednak nie dotyczący firm wykonawczych (z jednym wyjątkiem), lecz producentów. Został on utworzony w oparciu o uczestników-sponsorów zorganizowanej przez nas w połowie lutego giełdy informacji renowacyjnej. Przebieg tej giełdy został pokrótce opisany na stronach bieżącego wydania, zaś szczegółowe sprawozdanie zostanie zamieszczone w następnym numerze.
W dalszym ciągu zapraszamy na naszą stronę www.renowacjeizabytki.pl, gdzie będziemy umieszczać spisy treści kolejnych, planowanych wydań kwartalnika oraz krótkie konspekty niektórych artykułów. Tam również znaleźć można druk prenumeraty i komunikaty redakcyjne.


Komunikaty które warto przeczytać!
- W ramach kontynuacji polityki informacji branżowej na naszych łamach, w najbliższym czasie planujemy opublikowanie funkcjonujących na rynku cenników prac konserwatorskich.

- Po wydaniu czterech tegorocznych numerów "Renowacji i Zabytków" zostaną one razem oprawione i wprowadzone wtórnie do kolportażu jako książki w wyznaczonych punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

- Na początku 2003 roku planujemy po raz kolejny wydać zbiór kart technicznych i cenników (dawniej redagowany przez nas BIR), wraz z CD. Wydawnictwo zostanie wzbogacone o krótkie dossier firm, które będą ujęte w roczniku.

I Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej,
Kraków 2002 - podsumowanie

W Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu występowali przedstawiciele prawie wszystkich regionów Polski, zawodowo związanych z problemami konserwacji zabytków. Wśród przybyłych gości znaleźli się: wojewódzcy i miejscy konserwatorzy, urzędnicy wydziałów architektury i regionalnych ośrodków związanych z ochroną zabytków, członkowie instytucji, które patronowały giełdzie oraz reprezentanci służb konserwatorskich Pałacu Belwederskiego, Generalnego Konserwatora Zabytków Polski, świata nauki, przemysłu, firm wykonawczych i mediów.  
str. 6


WIZYTOWNIK

Sponsorzy I Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej, Kraków 2002
str. 10


ROZMAITOŚCI


Badania nad ochroną dziedzictwa kulturalnego - V Konferencja Unii Europejskiej Kraków, 16-18 maja 2002; Europejskie Targi Konserwacji Zabytków i Rewitalizacji Miast "denkmal 2002", Lipsk, 30.10.-2.11.2002; Optiroc i Górażdże Maxit razem; Deitermann Polska członkiem Business Centre Club; V Targi Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki - II Targi Projektowania, Budownictwa i Wyposażenia Obiektów Sakralnych Sacralia  
str. 14- 17


SKOZK


Marian Kornecki 1924- 2001.
Wspomnienie o Przyjacielu

prof. Tadeusz Chrzanowski - str. 18

Działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2001
dr Bogusław Krasnowolski - str. 21

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2002 rok
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, jak co roku, uchwalił plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2002 r. finansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Tryb przygotowania i uchwalania planu jest najtrudniejszym, a zarazem najbardziej odpowiedzialnym zadaniem Komitetu. W tym roku przebiegał już w oparciu o znowelizowane dokumenty Komitetu, które precyzując kryteria i zasady wyboru obiektów do planu ułatwiły nieco zadanie.  
dyr. Tadeusz Prokopiuk - str. 29
Lubelszczyzna (cz. 1)

Jana Gumowskiego motywy architektury polskiej - Lublin

W 1916 r. artysta plastyk Jan Gumowski - wówczas wachmistrz I Brygady Legionów Polskich - został przewieziony z frontu wołyńskiego do szpitala w Chełmie z rozpoznaniem ciężkiej dezynterii. Bezpośrednio po zakończeniu kuracji, w połowie września 1916 r., został skierowany do Lublina, gdzie miał spędzić tzw. poszpitalny okres ozdrowieńczy. Zachwycony urodą zabytkowego miasta, szkicował jego budowle z zamiarem wykonania kolejnej teki swych "Motywów architektury polskiej".  
dr Jerzy Żywicki - str. 48

Lublin - miasto historyczne. Problematyka rewaloryzacji
Lublin centralny ośrodek na obszarze między środkową Wisłą a Bugiem już od XII wieku, zajmował wzgórze zwane dziś Staromiejskim. W 1317r. król Władysław Łokietek nadał Lublinowi przywilej lokacyjny, który zapoczątkował dzieje miasta. Wiązało się to z utworzeniem regularnego czworobocznego rynku i normatywnym wytyczeniem działek. Obszar Starego Miasta w granicach murów obronnych zajmuje powierzchnię ponad 7 ha. Zachowana sieć uliczna wpisana jest w narys miasta na wzgórzu, zgodny z ukształtowaniem terenu. Stare Miasto stanowi pod względem kompozycji i charakteru zabudowy teren zachowujący autentyczność historycznego układu urbanistycznego.  
mgr Anna Frąckiewicz - str. 56
RYNEK

Problematyka ocieplenia zabytkowych sklepień - zastosowanie sztywnej pianki poliuretanowej
Poprawa izolacyjności przegród w obiektach zabytkowych - poza ograniczeniem strat energii cieplnej - ma istotne znaczenie dla ograniczenia zjawiska kondensacji pary wodnej (np. na sklepieniach pokrytych polichromią) oraz dla ograniczenia skali odkształceń termicznych budowli. Z końcem ub. r. w kościele Św. Krzyża w Krakowie, nad jego sklepieniem pokrytym zabytkowymi freskami, wykonano nie nasiąkające wodą i nie przepuszczające jej do murów, a zarazem paroprzepuszczalne docieplenie ze sztywnej pianki poliuretanowej (wg technologii).  
dr Jerzy Polaczek - str. 72

Technika laserowa w konserwacji dzieł sztuki

Metoda laserowa, wykorzystująca impulsowe promieniowanie laserowe umożliwia wielostopniowe usuwanie nawarstwień z zachowaniem zróżnicowanego stopnia oczyszczenia powierzchni obiektu. Zakres jej aplikacji nie kończy się na przemyśle, a znajduje zastosowanie również w konserwacji dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. Metoda jest tak uniwersalna, że usuwa się nią nawarstwienia z powierzchni rzeźb i pomników wykonanych z kamienia, a także dzieł wykonanych z drewna, kości słoniowej, terrakoty, alabastru, jedwabiu, pergaminu, papieru oraz ze skóry.  
prof. Andrzej Koss, dr Jan Marczak - str. 76

KONSERWACJA, RENOWACJA

Konserwacja kamiennej steli "Horusa na Krokodylach"
- przykład zastosowania metody laserowej ablacji nawarstwień  
mgr Grażyna Chromy-Rościszewska - str. 82
ARANŻACJA, ADAPTACJA

Nowa aranżacja dziedzińca zw. Batorego i sieni wjazdowej Zamku na Wawelu

Dziedzińczyk pomiędzy skrzydłem zachodnim Zamku Królewskiego a Katedrą Wawelską nazywany jest dziedzińcem Batorego, od największej z przylegających do niego kaplic Katedry - kaplicy Batorego, zwanej także Mariacką. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Wawelu, dzięki "spiętrzeniu" różnorodnych form architektonicznych wokół stosunkowo niewielkiej przestrzeni, przedzielonej gankiem łączącym Zamek z Katedrą.  
mgr inż. arch. Piotr M. Stępień - str. 86


FORUM

Przekształcenia i modernizacje zabytków i budowli historycznych - panel dyskusyjny (cz. 2)
Marek Barański: (...) My, jako Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, bierzemy sobie do serca ten problem i będziemy domagać się dyskusji w szerszym gronie. Będziemy pogłębiać dyskusję na ten temat, biorąc pod uwagę różne aspekty, wpływające na przekształcenia i modernizację, które negatywnie oddziałują na zabytki. Kreacja musi mieć swe miejsce, ale procent dobrej kreacji jest znikomy w stosunku do tego, co dzieje się w kraju. Konserwatorzy działają z realną materią, która - choć nawet doskonale powtórzona - nigdy tą samą nie będzie. (...)
Moderator dyskusji mgr inż. arch. Marek BARAŃSKI - str. 90


CERAMIKA
Ceramiczne materiały budowlane
charakterystyka (cz. 2)
dr Lucyna WESTFAL - str. 104


TYNKI I ZAPRAWY

Spoina i spoinowanie cegieł - przegląd problematyki
prof. Ireneusz Płuska - str. 113


KARTY TECHNICZNE

preparaty chemiczne, tynki i zaprawy,
stolarka otworowa, ceramika

str. 118-122


CENNIKI

ceramika, preparaty chemiczne, tynki i zaprawy
str. 123-126

Blankiet prenumeraty
str. 127-128


ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Posadzka w Opactwie Cystersów w Sulejowie z płyt ceramicznych, formowanych ręcznie -
cegielnia PATOKA z Panoszowa
str. 102
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej