Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Odtwarzanie tynków boniowanych w obiektach zabytkowych
Nr 2/2017 quick-mix sp. z o.o.
Odtwarzanie tynków boniowanych w obiektach zabytkowych

Budowę kościoła w Marciszowie koło Kamiennej Góry rozpoczęto w 1842 r. Uroczystość konsekracji świątyni odbyła się w 1844 r. Jest to klasycystyczna budowla powstała na planie prostokąta, którą nakryto dachem dwuspadowym. Nad wejściem głównym wznosi się wysoka wieża. Elewację ozdobiono gzymsami, opaskami okiennymi oraz tynkami boniowanymi.

W roku 2016 przeprowadzono kompleksowy remont elewacji kościoła. Tynki w strefie cokołowej były całkowicie zdegradowane, zawilgocone oraz zasolone. Tynki znajdujące się powyżej cokołu były pokryte nieregularną siatką spękań. Na niemal całej powierzchni elewacji tynki były uszkodzone na skutek cyklicznego zawilgacania oraz zamarzania. Po ustawieniu rusztowań przystąpiono do usuwania odspojonych od podłoża, zniszczonych, zawilgoconych oraz zasolonych tynków. Prace prowadzono w taki sposób, aby nie uszkodzić lica murów kamienno-ceglanych.

Po usunięciu zniszczonych tynków można było rozpocząć prace związane z renowacją elewacji kościoła. Do tynkowania zastosowano produkty wchodzące w skład systemu materiałów renowacyjnych oferowany przez firmę quick-mix.

W strefie cokołowej kościoła do wysokości ok. 2,5 m ułożono odporne na działanie szkodliwych soli budowlanych tynki renowacyjne. Prace rozpoczęto od wykonania półkryjącej warstwy sczepnej z Obrzutki renowacyjnej SAN-V, jej zadaniem było zwiększenie przyczepności tynku renowacyjnego do starego podłoża. Obrzutka renowacyjna to zaprawa odporna na korozję siarczanową, służy do wykonywania półkryjących warstw sczepnych na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Dodatkowo wzmacnia podłoże oraz wyrównuje jego chłonność. Na tak przygotowanym podłożu ułożono warstwę z Renowacyjnego tynku podkładowego SAN-A magazynującą szkodliwe sole budowlane. Wapienno-cementowy tynk podkładowy SAN-A doskonale sprawdza się przy uzupełnianiu powierzchniowych ubytków w murach, fugowaniu oraz wyrównywaniu powierzchni ścian. Następnie na wyrównaną powierzchnię naniesiono Renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-4. Ten gruboziarnisty wapienno cementowy tynk jest silnie napowietrzony, posiada możliwości magazynowania dużych ilości szkodliwych soli budowlanych. Jednocześnie jego stopień porowatości umożliwia szybkie wysychanie zawilgoconego podłoża.

Powyżej pasa tynków renowacyjnych elewację kościoła otynkowano Trasowowapiennym tynkiem TKP. Tynk ten został ułożony na warstwie sczepnej z Obrzutki renowacyjnej SAN-V. Ze względu na znaczne nierówności podłoża tynk trasowo-wapienny nakładano w dwóch warstwach. Przerwa technologiczna pomiędzy pierwszą i drugą warstwą tynku wynosiła ok. 10 dni. W zewnętrznej warstwie tynku odtworzono boniowanie metodą żłobienia.

W celu uzyskania jednolitej faktury cała powierzchnia elewacji (tzn. tynk renowacyjny w dolnej części budowli oraz tynk trasowo-wapienny w górnej części) została scalona poprzez szpachlowanie Zaprawą szpachlową SHF. Z e w zględu n a z awartość w łókna rozproszonego warstwa szpachli znacznie zwiększa odporność podłoży na zarysowanie oraz spękanie. Po zatarciu wilgotną gąbką tworzy szorstką powierzchnię, która niweluje drobne nierówności tynku.

Podczas prac remontowych odtworzono również ozdobne gzymsy oraz opaski wokół otworów okiennych. Wykorzystano w tym celu gruboziarnistą zaprawę sztukatorską Stukoplan SGS – o dtworzono n ią r dzenie gzymsów. Następnie, po związaniu i stwardnieniu zaprawy, gzymsy oraz opaski wyszpachlowano drobnoziarnistą zaprawą sztukatorską Stukoplan STW. Zaprawy sztukatorskie produkowane są na bazie spoiw szybkowiążących, umożliwiają szybkie i sprawne prowadzenie prac tynkarskich. Dodatkowo zaprawy sztukatorskie są zbrojone włóknem rozproszonym, co zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się na powierzchni odtwarzanych elementów rys skurczowych.

Po związaniu zapraw tynkarskich cała elewacja została zagruntowana Preparatem krzemianującym MTG, a następnie pomalowana dyfuzyjną farbą krzemianową LK 300. Zastosowana farba dała efekt pochłaniania światła. Wykonana powłoka malarska jest odporna na zanieczyszczenie, jak również na uszkodzenia, trwale łączy się z mineralnym podłożem, jest też, co podkreślają wykonawcy, łatwa w aplikacji.

Opracował: Maciej Nocoń
Product Manager, quick-mix sp. z o.o.
Fotografie: materiały własne

Załączniki:
quick mix artykul techniczny.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Muzea Krakowa - 1/2018

W numerze:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum PRL-u

Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Narodowe w Krakowie

MOCAK

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej